RODO

RODO – Obowiązek informacyjny:

  1. Współadministratorami (ADO) danych osobowych są Łukasz Pietruk, NIP: 1132552346 oraz Romana Pietruk, NIP 1132306995, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Romana Pietruk Łukasz Pietruk sc, przy ul. Olszynki Grochowskiej 11/15/2, NIP 1132593167.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
  3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  4. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj  przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.