RODO

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony prywatności. Jest to element kluczowy dla każdej Kancelarii Radców Prawnych, związany nierozerwalnie z tajemnicą radcowską. Z tego powodu, niezależnie czy jesteś osobą fizyczną czy podmiotem gospodarczym, zachowanie zasady poufności stanowi nasz najważniejszy cel.

Jeśli jednak jesteś osobą fizyczną, przysługuje Ci prawo o do uzyskania informacji, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Dlatego poniżej wskazujemy główne zasady, na których przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz pozostałe informacje i których warto wiedzieć.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Współadministratorami danych osobowych są Łukasz Pietruk, NIP: 1132552346 oraz Romana Pietruk, NIP 1132306995, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Romana Pietruk Łukasz Pietruk sc, przy ul. Olszynki Grochowskiej 11/15/2, 04-281 Warszawa, NIP 1132593167 – zwani w dalszej części po prostu Administratorem.

Jak się skontaktować z Administratorem?

Możesz się z nami kontaktować drogą pisemną, wysyłając korespondencję na adres: Kancelaria Radców Prawnych Romana Pietruk Łukasz Pietruk sc, przy ul. Olszynki Grochowskiej 11/15/2, 04-281 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na adres kancelaria@pietruk.eu

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które przekazujesz Administratorowi przetwarzane są:

  • w celu umożliwienia Ci kontaktu z Administratorem, niezależnie czy będziesz kontaktował się osobiście, telefonicznie czy za pośrednictwem strony WWW i umieszczonych na niej formularzy kontaktowych – przy czym taki kontakt odbywa się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji praw Administratora lub potencjalnej konieczności obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);
  • w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania strony WWW administratora oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników co z kolei jest realizowane za pomocą plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. (uzasadniony interes prawny).

 

W praktyce występuje również sytuacja, w której możemy posiadać dane niezebrane bezpośrednio od Ciebie, lecz przekazane nam przez inny podmiot. Będą to dane przekazane nam od Twojego pracodawcy, zleceniodawcy lub podmiotu, którego interesy reprezentujesz wobec Administratora. Zakres tych danych ograniczony jest do imienia, nazwiska, firmy, adresu korespondencyjnego, e-mail oraz numeru telefonu w celach i na podstawach określonych w powyżej.

Zakres przysługujących Ci praw

Przepisy RODO przyznają Ci szerokie prawa w kontekście Twoich danych osobowych. W szczególności do tych praw należą:

a) Dostęp do danych osobowych. Polega on na tym, że w każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Oznacza to, że masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
c) Prawo do usunięcia danych. Pamiętaj jednak, iż przysługuje ono jedynie w konkretnych przypadkach określonych w art. 17 RODO.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zakres tego prawa opisany jest w art. 18 RODO, jednak stosuje się jedynie w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy radcowskiej.

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. Pamiętaj jednak, że Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do cofnięcia zgody. Zawsze możesz cofnąć zgodę. Musisz jednak wiedzieć, że możesz ją cofnąć tylko jeżeli to ona jest podstawą prawną przetwarzania. Jeżeli masz z nami zawartą umowę, podstawą przetwarzania będzie właśnie ona – więc cofnięcie zgody będzie nieskuteczne. Jednak w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z Administratorem. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

RODO uznaje niektóre kategorie danych osobowych za szczególnie chronione. Wymagają one wyższego poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Do zakresu tych danych należą rasa lub pochodzenie etniczne; poglądy polityczne; przekonania religijne lub filozoficzne; członkostwo w związkach zawodowych; życie seksualne lub orientacja seksualna; fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; dane genetyczne i dane biometryczne oraz dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Administrator może gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe szczególnie chronione i dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania i oraz tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych w praktyce uniemożliwi zawarcie umowy z Administratorem.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy podmiotom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym. Część z tych podmiotów w znaczeniu rodzajowym wynika też z zawartej między Tobą a Administratorem umowy – przykładowo musimy wysłać projekt umowy do notariusza.

Dodatkowo jeszcze możemy je przekazywać usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu i na naszą rzecz. Zawierana jest w takim wypadku umowa z kontrahentem, zapewniająca bezpieczeństwo danych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich. W przypadku takiej potrzeby, otrzymasz w tym zakresie indywidualną informację.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Okres przechowywania wynosi zatem nie jest zatem dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane, w szczególności należy wziąć pod uwagę okres przedawnienia roszczeń. Jednocześnie na podstawie art. 5c pkt. 2) lit. c) ustawy o radcach prawnych   okres wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.