Outsourcing IOD

Usługa outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD) (Usługa połączona z wpisem IOD do rejestru)

Dlaczego powoływać Inspektora Ochrony Danych?
Większość firm nie ma wprawdzie obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednakże nie zwalnia to z obowiązków wynikających z przepisów RODO. W wypadku niepowołania IOD, zadania mu przypisane muszą być realizowane przez kierownictwo firmy (zarząd w przypadku sp. z o.o.).  Bieżący nadzór wymaga nie tylko znajomości regulacji prawnych w zakresie danych osobowych, lecz również poświęcenia sporej ilości czasu zarówno na wdrożenie jak i dalszą weryfikację zgodnych z ustawą rozwiązań. A doświadczenie pokazuje, iż osoby decyzyjne chętniej osobiście angażują się w działania związane z rozwojem firmy niż weryfikacją wewnętrznych regulacji dotyczących danych osobowych.

Celem oferty outsourcingu usługi IOD jest całkowite zdjęcie z zarządu formalnych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w przedsiębiorstwie a jednocześnie zapewnienie stałego merytorycznego wsparcia i pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Zakres outsourcingu usług Inspektora Ochrony Danych:

 • Przeprowadzenie skróconego audytu zgodności wraz z przedstawieniem zaleceń.
 • Przygotowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentacji wymaganej przez przepisy RODO
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Zarządzenie zakresem wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, w szczególności dla pracowników.
 • Zarządzanie upoważnieniami, oświadczeniami i umowami poufności.
 • Bieżąca pomoc w zakresie wystąpienia problemów związanych z ochroną danych osobowych.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Nadzór i kontrola stanu zabezpieczeń fizycznych zbiorów.
 • Reprezentowanie przed właściwymi organami administracyjnymi, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (również w trakcie kontroli).
 • Weryfikacja przestrzegania obowiązku informacyjnego
 • Cykliczne sprawdzenia systemu ochrony danych osobowych.
 • Zastępstwo w kontaktach z klientami w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Przygotowanie klauzul, weryfikacja regulaminów konkursów, programów lojalnościowych lub innych dokumentów pod kątem przepisów ochrony danych osobowych.
 • Przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Rozpatrywanie skarg w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Rozpatrywanie wniosków instytucji publicznych o udostępnienie przetwarzanych przez Państwa danych osobowych.
 • Zapewnienie wyczerpujących informacji o bieżących sprawach realizowanych w Państwa organizacji w związku z ochroną danych osobowych.

Kontakt: 22 879 92 29 lub kancelaria@pietruk.eu